Informacja dla kandydatów i nowo przyjętych studentów i doktorantów

  • 03 lipca 2018

Pracownicy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych oczekują na nowo przyjętych studentów i doktorantów niepełnosprawnych (zwłaszcza osoby niewidome i poruszające się na wózkach inwalidzkich) celem omówienia ewentualnych potrzeb i form wsparcia tych osób (np. organizację pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, zaopatrzenie w dodatkowe urządzenia techniczne i sprzęt specjalistyczny, pomoc organizacyjną w realizacji zajęć dydaktycznych, adaptację materiałów dydaktycznych czy zakwaterowanie w domu studenckim).

Bez takich konsultacji pracownicy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych nie będą w stanie w trakcie roku akademickiego na bieżąco i kompleksowo odpowiadać na wszystkie zgłoszone potrzeby. Prosimy kandydatów o kontakt z Biurem zaraz po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu się na studia (najlepiej podejść osobiście podczas dyżuru). Warto zabrać ze sobą kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu) albo przesłać zeskanowany dokument na adres e-mailowy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych (niepelnosprawni@ukw.edu.pl). W ten sposób możliwe będzie wcześniejsze zarejestrowanie Państwa w systemie USOS, co znacząco usprawni późniejsze przyjmowanie wniosków stypendialnych.

Zapraszamy również te osoby, które kontynuują studia, a wcześniej nie korzystały z żadnych form wsparcia.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
blok E - pok. 013,
tel. 52 346 11 75, e-mail: niepelnosprawni@ukw.edu.pl