Przyjmowanie wniosków do programu Aktywny Samorząd - Moduł II

  • 14 września 2018

Studentów z umiarkowanym i ze znacznym stopniem niepełnosprawności informujemy, że można już składać wnioski do programu „Aktywny samorząd - Moduł II” w PCPR-ach i MOPS-ach właściwych dla Państwa miejsca zamieszkania.


Termin zakończenia przyjmowania wniosków upływa 10 października 2018 r.


Możliwe jest uzyskanie wsparcia finansowego:

1) na pokrycie opłaty za studia niestacjonarne lub podyplomowe (czesne)
2) w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia (do 1000 zł)


W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z dokumentem pn. „Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku” dostępnym na stronie: PFRON


Studenci i doktoranci z powiatu Bydgoszcz w terminie od 18 września do 2 października br. mogą też złożyć wniosek w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dotyczy to instytucji, z którą Uczelnia nawiązała współpracę w zakresie przyjmowania wniosków od niepełnosprawnych studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych UKW, tj. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.


Informujemy też, że: „Zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły/uczelni dla potrzeb PFRON” wystawiane jest przez Dziekanat.

 

Przypominamy, że studenci niestacjonarni oraz studiów podyplomowych powinni skontaktować się z Działem Księgowości (tel. 52 34 19 344 lub 52 34 19 399) w celu wystawienia faktury za czesne (od momentu dokonania wpłaty za czesne mają Państwo 7 dni na zgłoszenie zapotrzebowania na fakturę).

 

Bliższych informacji udzielają pracownicy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych podczas dyżurów, telefonicznie i e-mailowo. Świadczą też pomoc w wypełnianiu wniosków i skompletowaniu dokumentów.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
blok E - pok. 013,
tel. 52 346 11 75, e-mail: niepelnosprawni@ukw.edu.pl