Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Aktywny Samorząd - Moduł II

STUDIUJ ZA DARMO!

Studenci, doktoranci oraz słuchacze studiów podyplomowych z umiarkowanym i ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą składać wnioski do programu „Aktywny samorząd - Moduł II” we właściwych dla miejsca zamieszkania PCPR-ach i MOPS-ach.

Możliwe jest uzyskanie wsparcia finansowego:
1) na pokrycie opłaty za studia niestacjonarne lub podyplomowe (czesne)
2) w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia (do 1500 zł)

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków w Module II o dofinansowanie kosztów nauki ustala samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków na semestr zimowy 2020/2021 upływa 10 października 2020 r.

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z dokumentem pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku” dostępnym na stronie: PFRON

Informujemy też, że: „Zaświadczenie  wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły/uczelni dla potrzeb PFRON” wystawiane jest przez Dziekanat Kolegium.

Przypominamy, że studenci niestacjonarni oraz studiów podyplomowych powinni skontaktować się z Działem Księgowości (tel. 52 34 19 344) w celu wystawienia faktury za czesne (od momentu dokonania wpłaty za czesne mają Państwo 7 dni na zgłoszenie zapotrzebowania na fakturę).

Bliższych informacji udzielają pracownicy Działu ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Świadczą też pomoc w wypełnianiu wniosków telefonicznie lub osobiście (po wcześniejszym umówieniu się).