Aktywny Samorząd - Moduł II

STUDIUJ ZA DARMO!

 

Studenci, doktoranci oraz słuchacze studiów podyplomowych z umiarkowanym i ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą składać wnioski do programu „Aktywny samorząd - Moduł II” we właściwych dla miejsca zamieszkania PCPR-ach i MOPS-ach.

 

Możliwe jest uzyskanie wsparcia finansowego:

1) na pokrycie opłaty za studia niestacjonarne lub podyplomowe (czesne)

2) w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia (do 1000 zł)

 

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków w Module II o dofinansowanie kosztów nauki ustala samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków na semestr zimowy 2018/2019 upływa 30 marca 2019 r.

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z dokumentem pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku” dostępnym na stronie: PFRON

Mieszkańcy miasta Bydgoszczy (składający wnioski do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy) mogą też złożyć wniosek w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Informujemy też, że: „Zaświadczenie  wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły/uczelni dla potrzeb PFRON” wystawiane jest przez dziekanat.

Przypominamy, że studenci niestacjonarni oraz studiów podyplomowych powinni skontaktować się z Działem Księgowości (tel. 52 34 19 344 lub 52 34 19 399) w celu wystawienia faktury za czesne (od momentu dokonania wpłaty za czesne mają Państwo 7 dni na zgłoszenie zapotrzebowania na fakturę).

Bliższych informacji udzielają pracownicy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych podczas dyżurów, telefonicznie i e-mailowo. Świadczą też pomoc w wypełnianiu wniosków i skompletowaniu dokumentów.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
blok E - pok. 013,
tel. 52 346 11 75, e-mail: niepelnosprawni@ukw.edu.pl