Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Aktywny Samorząd - Moduł II

Studiuj za darmo!

Studenci, doktoranci oraz słuchacze studiów podyplomowych z umiarkowanym i ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą składać wnioski do programu „Aktywny samorząd - Moduł II” we właściwych dla miejsca zamieszkania PCPR-ach i MOPS-ach.

Od 1 marca 2024 r. wnioski mogą składać również osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Istnieje możliwość składania wniosków elektronicznie za pośrednictwem platformy SOW (System Obsługi Wsparcia). W celu złożenia dokumentów w formie elektronicznej należy posiadać Profil Zaufany (na platformie ePUAP) lub podpis elektroniczny.

Możliwe jest uzyskanie wsparcia finansowego:
1) na pokrycie opłaty za studia niestacjonarne lub podyplomowe (czesne)
2) w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków w Module II o dofinansowanie kosztów nauki ustala samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy - dotyczy wniosków w formie papierowej.

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z dokumentem pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku” dostępnym na stronie: PFRON - znajdują się tutaj m.in. informacje dot. aktualnych warunków dofinansowania (wysokość dofinansowania, wymagany udział własny w zakupie).

Informujemy też, że: „Zaświadczenie  wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły/uczelni dla potrzeb PFRON” wystawiane jest przez Biuro Obsługi Studenta (właściwe dla kierunku studiów).

Przypominamy, że studenci niestacjonarni oraz studiów podyplomowych powinni skontaktować się z Działem Księgowości (tel. 52 34 19 344) w celu wystawienia faktury za czesne (od momentu dokonania wpłaty za czesne mają Państwo 7 dni na zgłoszenie zapotrzebowania na fakturę).

Bliższych informacji udzielają pracownicy Działu ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Świadczą też pomoc w wypełnianiu wniosków telefonicznie lub osobiście (po wcześniejszym umówieniu się).