Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Asystenci biblioteczni

Od czerwca 2020 r. w Bibliotece uruchomiona została usługa asystenta bibliotecznego, którego głównym zadaniem jest pomoc studentom i pracownikom z niepełnosprawnością w korzystaniu ze zbiorów bibliotecznych. Pomagamy w:

  • digitalizacji i obróbce materiałów dla słabowidzących i niewidomych studentów i pracowników UKW,
  • wyszukiwaniu literatury specjalistycznej,
  • korzystaniu z księgozbioru znajdującego się w Wolnym Dostępie,
  • obsłudze sprzętu specjalistycznego.

Dyżury: 

  • poniedziałek, środa, czwartek - 10:00 - 14:00
  • wtorek - 14:00 - 18:00
  • sobota - 10:00 - 17:00 (pierwsza sobota miesiąca)

W celu ułatwienia i przyspieszenia działań, prosimy o wcześniejsze umówienie się telefonicznie lub mailowo:
tel. 52 32 66 425, e-mail: asystentbiblioteczny@ukw.edu.pl

Stanowisko asystenta bibliotecznego sfinansowane zostało w ramach projektu „Uniwersytet Równych Szans”. Projekt powstał w odpowiedzi na zgłoszony przez NCBiR konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 „Uczelnia Dostępna”, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Termin realizacji od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2023 roku. Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 3 736 240,75 zł, w tym 3 623 344,75 zł stanowi dofinansowanie ze środków europejskich i dotacji celowej.