Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami
Biały samochód dla osób z niepełnosprawnością, w tle budynek UKW Biały samochód dla osób z niepełnosprawnością, w tle budynek UKW

Transport UKW

Informujemy, że studenci z niepełnosprawnościami mogą korzystać z usług transportowych zapewnianych przez UKW, gdy ich niepełnosprawność uniemożliwia mu lub znacznie utrudnia samodzielne przemieszczanie się pomiędzy obiektami dydaktycznymi UKW.

W tym celu zachęcamy do zapoznania się z Zarządzeniem Rektora, które zawiera regulamin oraz z załącznikiem zawierającym stosowny wniosek.

Transport sfinansowany został w ramach projektu Uniwersytet Równych Szans. Projekt powstał w odpowiedzi na zgłoszony przez NCBiR konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 „Uczelnia Dostępna”, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Termin realizacji od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2023 roku. Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 3 736 240,75 zł, w tym 3 623 344,75 zł stanowi dofinansowanie ze środków europejskich i dotacji celowej.