Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Transport w Bydgoszczy

Informujemy, że osoby niepełnosprawne mają możliwość 100% ulgi na przejazdy komunikacją miejską na terenie Bydgoszczy. 

Dzieci i młodzież, będące osobami niepełnosprawnymi do ukończenia 21. roku życia, a w przypadku realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki do ukończenia 25 roku życia są uprawnione do 100% ulgi.

Zgodnie z powyższym zapisem informujemy, że studenci niepełnosprawni są uprawnieni do 100% ulgi na przejazdy komunikacją miejską na terenie miasta Bydgoszczy wyłącznie do ukończenia 21. roku życia.

Natomiast zapis: "W przypadku realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki do ukończenia 25. roku życia" dotyczy tylko uczniów objętych kształceniem specjalnym.

Dokumenty poświadczające uprawnienie:

 • orzeczenie właściwego zespołu orzekającego o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej,
 • legitymacja wydana przez właściwy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej lub legitymacja wydana przez właściwy zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgi 100%

 1. Osoby uprawnione do ulgi 100% Dokumenty poświadczające uprawnienieOsoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, osoby traktowane na równi z nimi na podstawie odrębnych przepisów prawa:
 • orzeczenie Komisji ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia stwierdzające inwalidztwo I grupy wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej,
 • orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) albo innego właściwego organu orzekającego o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo niezdolności do samodzielnej egzystencji wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej,
 • orzeczenie właściwego zespołu orzekającego o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej lub legitymacja wydana przez ten organ. 
 1. Osoby niewidome:
 • orzeczenie właściwego zespołu orzekającego o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej,
 • legitymacja wydana przez właściwy organ orzekający z wpisem stwierdzającym znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz określającym symbol przyczyny niepełnosprawności,
 • ważna legitymacja wydana przez Polski Związek Niewidomych.
 1. Osoby głuchonieme po ukończeniu 21. roku życia z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności:
 • ważna legitymacja wydana przez PZG z wpisem stwierdzającym umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • orzeczenie właściwego zespołu orzekającego o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności 03-L wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej,
 • legitymacja wydana przez właściwy organ stwierdzający umiarkowany stopień niepełnosprawności, pod warunkiem dokonania wpisu symbolu przyczyny.

Żródło informacji:

Wykaz osób uprawnionych do ulg w opłatach za korzystanie z usług przewozowych środkami publicznego transportu zbiorowego w Bydgoszczy oraz sposób dokumentowania tych uprawnień. (obowiązuje od 01 stycznia 2022r.)